Robi, het water van de knop logo
Robi, het water van de knop logo

Alle artikelen

GarantievoorwaardenBijgewerkt a year ago

Garantie

Alle Producten uit het assortiment van Robi worden geselecteerd en gecontroleerd op kwaliteit en hebben een minimale garantieperiode van 12 maanden. Voor het overige beperkt de waarborg van Robi zich tot de waarborg voor verborgen gebreken. Robi staat enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout en is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Klant geleden. Voor Consumenten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen. Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de Consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te eisen. Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij Robi het tegendeel kan bewijzen. Indien het defect van het goed meer dan zes maanden na de levering wordt vastgesteld, dan moet de Consument bewijzen dat het goed niet-conform was op het moment van de levering. 

Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee